İHALE İLANI
ÇİFTLİKKÖY İLÇESİ
KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
               Çiftlikköy İlçesi Burhaniye Köyü Okul Lojmanı Bakım ve Onarım yapım işi Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 19. maddesi gereğince ihale edilecektir.
      İHALEYE İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR.
1- Birliğin         (İdarenin)                           :             
a) Adı ve Adresi                                          :Çiftlikköy İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği, Hükümet konağı kat 3 Çiftlikköy
b) Telefon ve faks numarası                     : (0226) 3520392-3528228
2-İhale konusu yapım işinin                      :                         
a) İşin Niteliği, türü ve miktarı                 :Burhaniye Köyü Lojman Binası Bakım ve Onarım  yapım İşi
b) Yapılacağı yer                                         :Çiftlikköy İlçesi Burhaniye Köyü    
c) İşe başlama tarihi                                   :Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 (beş) gün içinde işe başlanılacaktır.
d) İşin süresi(İşe bitim tarihi)                   :İşe başlama tarihinden itibaren (30) otuz takvim gündür.
3-İhalenin                                                    :
a)Yapılacağı yer            :Kaymakamlık Hizmet Binası Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı  Salonu Kat:3 Çiftlikköy-YALOVA
b) Tarihi ve saati          :25/10/2017 çarşamba Günü Saat: 11:00 teklifler ihale saatine kadar Çiftlikköy Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bürosuna elden teslim edilecektir.
3-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
3.1.1-Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi. 
3.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
3.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
3.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
5-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
6-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküsü
7-Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.                                  
 8-Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname.
Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
9-İş deneyim belgeleri; İsteklinin son 5 yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği ihale konusu iş ve benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelinin % 70 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi.
10-Bu ihalede benzer iş olarak, yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğin A GRUP işleri ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümlerinden inşaat mühendisidir.
11-İhale dokümanı Çiftlikköy İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği adresinde görülebilir ve aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı almaları zorunludur.
12-Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Posta ile veya İadeli Taahhütlü olarak teklif verilmez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
13-İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecekler, yükleniciye birim fiyat üzerinden ödeme yapılacaktır.
14-ihale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.
15-İhaleyi kazanan yüklenici teklif edilen fiyatın % 6’sı oranında kesin teminat verecektir.
16-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır.
17-Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
 
 
Diğer Hususlar
18- İdare, ihaleye konu işlerle ilgili işin miktarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Yapılacak değişiklikleri yüklenici peşinen kabul eder. İşin miktarında oluşacak artış için, yüklenici verdiği teklif birim fiyatları üzerinden yapmayı kabul eder. İşin artış miktarı kadar ek süre verilebilecektir.
 
19- Kurumumuz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğine tabidir. İlgili Yönetmeliğin 34.maddesi doğrultusunda Birlik Encümeni ihale saatinden önce ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte, ihale esnasında bütün teklifleri reddetmede serbesttir.
 
  İLAN OLUNUR
                                                               Çiftlikköy Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
 


T.C. 
ÇİFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI

Çiftlik Mah. Atatürk Cad. No:83 Çiftlikköy/YALOVA 
e mail:  ciftlikkoy@icisleri.gov.tr