TAŞINMAZ MAL ZİLYETLİĞİNE YAPILAN TECAVÜZLERİN ÖNLENMESİ
HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA ŞEKLİ VE ESASLARINA DAİR
YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar
Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmelik, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin
Önlenmesi Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin şekil ve usulleri belirlemek amacıyla
düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3091 sayılı Kanunda geçen bazı deyimlerin tanımlanması,
karar vermeye yetkili merciler, görev ve yetkileri, başvurma, soruşturma, karar verilmesi,
kararların yerine getirilmesi, ikinci ve sonraki tecavüzler ile Kanunun uygulanmasına ilişkin
diğer hususları düzenleyen hükümleri kapsar.
Kanunun uygulama alanı
Madde 3- 3091 sayılı Kanun gerçek ve tüzelkişilerin zilyed bulunduğu taşınmaz
mallarla, kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşları veya bunlar tarafından idare olunan
veya Devlete ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya
menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerin, idari
makamlar tarafından önlenmesi suretiyle tasarrufa dair güvenliği ve kamu düzenini sağlar.
Genel ilke
Madde 4 - 3091 sayılı Kanun, emniyet ve asayişi, tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu
düzenini sağlamaya yönelik bir kanun olup, bu Kanuna göre verilen kararlar mülkiyet
yönünden bir hak sağlamayan, sadece bir idari zabıta tedbiri niteliğindeki kesin kararlardır.
Taşınmaz mal üzerinde fiili hakimiyet ve tasarrufu esas alarak zilyetliği korur.
Özel kanunlar
MADDE 5 – (Değişik:RG-18/6/2011-27968)
3091 sayılı Kanuna göre özel kanun durumunda olan 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu, 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu, 31/8/1956 tarihli ve 6831
sayılı Orman Kanunu, 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu ile diğer özel kanunlar
kapsamına giren taşınmazlara tecavüz veya müdahalelerin olması halinde, ilgililerin
başvurması ya da vali veya kaymakamın tecavüz veya müdahaleyi öğrenmeleri halinde 3091
sayılı Kanuna göre soruşturma yaptırarak tecavüz veya müdahale önlenmekle birlikte, ayrıca
ilgili kanunlarına göre de gereği yapılmak üzere ait olduğu kamu kuruluşlarına bildirir.
5917 sayılan kanuna yapılan atıflar
Madde 6 - Diğer kanunların, yürürlükten kalkmış olan "5917 sayılı Gayrimenkule
Tecavüzün Def'i Hakkında Kanun"a yapılış atıfları 3091 sayılı Kanuna yapılmış sayılır.
Taşınmaz mal
Madde 7 - Taşınmaz mal; arz üzerinde sabit olan tarla, bağ, bahçe, arsa, orman, ağıl,
apartman, dükkan, fabrika, otel gibi bütün arazi, bina ve madenlerdir.
Taşınmaz mala sahip olan o malın altına ve üstüne de sahiptir.
Taşınmaz mallar 3 gruba ayrılır:
a) Arazi, arazinin tamamlayıcı parçası sayılan bina ve ağaçlar, arz üzerinde kaynaklar,
akarsular,
b) Tapu siciline müstakil ve daimi olmak üzere kayıtlı ayni haklar (üst hakkı, kaynak
hakkı, irtifak hakkı gibi).
c) Yer altındaki madenler.
Devlete ait taşınmaz mallar
Madde 8 - Devlete ait taşınmaz mallar, tapuda Hazine adına kayıtlı olanlar ile tescil
edilebilir nitelikte Hazineye ait taşınmaz mallardır.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallar
Madde 9 - Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmaz mallar, herkesin
istifadesine açık olan denizler, göller, nehirler, tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar,
tepeler ve dağlar gibi sahipsiz şeyler ile Devlet veya bir kamu hukuku tüzel kişisi tarafından
umumun yahut bir kısım halkın yararlanmasına terk ve tahsis edilen umumi yollar, köprüler,
parklar, meydanlar, mer'alar, yaylak ve kışlaklar gibi menfaati umuma ait olan taşınmaz
mallardır.
Zilyetlik ve zilyet
Madde 10 - Zilyetlik, taşınmaz mallardan bir yarar sağlamak üzere olanları fiilen
hakimiyet altında bulundurmadır.
Zilyet, taşınmaz maldan bir yarar sağlamak üzere o taşınmaz malı fiilen hakimiyeti
altında bulunduran gerçek ve tüzel kişilerdir.
Tecavüz ve müdahale
Madde 11 - Tecavüz; taşınmaz malı zorla veya zilyedinden habersiz olarak işgal etmek
veya ele geçirmek veya taşınmazın aynında değişiklikler meydana getirmek.
Müdahale; zilyedin taşınmaz mal üzerindeki mutlak hakimiyetini kısmen veya tamamen
ihlal etmektir.
Tecavüz ve müdahale sayılacak haller
Madde 12 - Aşağıdaki olay ve durumlar 3091 sayılı Kanunun uygulanmasında taşınmaz
mala yapılmış tecavüz veya müdahale sayılır.
a) Bahçe, tarla ve arsa gibi arazi üzerinden devamlı olarak gelip geçmek suretiyle
zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak.
b) Ekim ve dikimde bulunmak.
c) Bir hak iddia ederek tarla veya bahçelerdeki mahsulü biçmek, toplamak.
d) Başkasının taşınmaz malına taş, toprak, ağaç, gübre ve benzeri şeyleri bırakmak
suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak.
e) Sulama veya içme sularından, su kuyularından, sarnıçlarından, su yollarından, su
borularından ve arklarından yararlanmayı engellemek.
f) Başkasının arazisi üzerine su geçirmek üzere ark açmak.
g) Temel açmak, hendek kazmak, bina yapmak.
h) Yukarıda sayılanlara benzer diğer davranışlarda bulunmak.
Müşterek veya iştirak halinde mülkiyetten doğan zilyetlik
Madde 13 - Bir taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişilerin bir arada zilyet oldukları
müşterek veya iştirak halinde mülkiyet hallerinde, yani anlaşmazlığa düşenlerin taşınmazda
hissedar olmaları halinde, o taşınmazı fiilen tasarruf edenin zilyetliğinin hem diğer
hissedarlara, hem de üçüncü şahıslara karşı korunması esastır. Bu gibi durumlarda "müşterek
hissedarlıktan" söz edilerek 3091 sayılı Kanunun olaya uygulanmaması yoluna gidilemez.
Taşınmazın miras yoluyla birden çok mirasçıya kalması halinde de bu Kanuna göre
tecavüz veya müdahalenin önlenmesi ile ilgili başvurular kabul edilir ve eylemli olarak
zilyetliklerini sürdürenleri zilyetlikleri hem diğer mirasçılara hem de üçüncü şahıslara karşı
korunur.
Ortaklık ve kira sözleşmeleri
Madde 14 - Taşınmaz mal üzerindeki anlaşmazlığın ortaklıktan veya kira
sözleşmesinden kaynaklanmış olması idarenin taşınmaza eylemli olarak kimin veya kimlerin
zilyet olduklarını araştırarak karar vermesine engel değildir. Ortaklığın veya kira
sözleşmesinin sona erip ermediği, bulunduğu aşamada geçerliliği olup olmadığı adli yargının
çözümleyeceği üstün hak iddiası niteliğindedir.
Damlı yapı ve fuzuli işgal
Madde 15 - Konut, dükkan, depo ve ahır gibi damlı yapılarda bu Kanunun
uygulanabilmesi taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır.
Fuzuli işgal; bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak işgal etme, başka bir
deyişle bir taşınmazın maliki veya onun yerine bu konuda işlem yapmaya yetkili vekil veya
mümessil gibi kimselerle hukuki bir bağlantı kurmadan rıza dışı, henüz boşaltılmamış veya
herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya, eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden
girme durumudur.
İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetki ve Başvuru
Karar verme yetkisi
Madde 16 - Taşınmaz malın merkez ilçesi sınırları içinde bulunması halinde vali veya
görevlendireceği vali yardımcısı, ilçelerde bulunması halinde ise kaymakamlar tecavüz veya
müdahalenin önlenmesine karar vermeye yetkilidirler. Vali, bu yetkisini vali yardımcılarından
ancak birine devredebilir. Valinin bu konuda vali yardımcısına yetki vermesi, gerek
gördüğünde bizzat karar vermesine engel değildir. Valinin yetkisini devretmesi halinde durum
vali yardımcıları arasında yapılacak görev bölümünde belirtilir.
Başvuru
Madde 17 - Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için yetkili
makamlara başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir. Zilyet birden fazla ise içlerinden
birinin başvurması yeterlidir.
Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzel kişilerin başvuruları,
taşınmaz malın ait olduğu idare, kurum, kuruluş veya tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır.
Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde, köy halkından herhangi
biri de yetkili makama başvuruda bulunabilir.
(Değişik:RG-2/7/2010-27629) Başvurular yazılı veya elektronik dilekçe ile ilçelerde
kaymakamlıklara, merkez ilçelerde valiliklere bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından
yapılır.
Kan hısımları ile sıhri hısımlar tarafından zilyet adına yapılan başvurular işleme
konulmaz.
Posta ile yapılan başvurular üzerine, başvurunun kanuni süresi içinde bizzat veya kanuni
temsilcisi tarafından yapılması gerektiği başvuru sahibine yazılı olarak duyulur.
Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde başvuru
Madde 18 - Köy tüzel kişiliğine ait tapuda veya tapusuz her nev'i taşınmaz mala yapılan
tecavüz veya müdahalelerde köyün kanuni temsilcisi olan köy muhtarının başvurması esastır.
Ancak o köyde oturan köy halkından herhangi biri tarafından yapılan başvurular üzerine de
yetkili makam tarafından soruşturma yaptırılır.
Vali veya kaymakamın doğrudan soruşturma yaptırması
Madde 19 - Vali ve kaymakamlar görev alanları içinde bulunan kamu idarelerine, kamu
kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare olunan veya Devletin hüküm ve
tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara
tecavüz veya müdahalede bulunulduğu öğrendiklerinde, soruşturmayı doğrudan doğruya
yapar veya yaptırırlar ve sonucu karara bağlarlar.
Kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare
olunan ve özel hukuk hükümlerine tabi bulunan taşınmaz mallara tecavüz veya müdahalede
bulunulması halinde, bu idarelerin yetkilerinin başvurması esastır.
Başvuruda bulunma süresi
Madde 20 - Yetkililerin, tecavüz veya müdahalenin yapıldığı öğrendikleri tarihten
itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekir. Ancak, tecavüz veya
müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtik ten sonra bu makamlara başvuruda
bulunulamaz. Posta ile yapılan başvurular, başvuru için Kanunun öngördüğü süreleri
durdurmaz. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan
taşınmaz mallara bu Kanunun yürürlüğe girdiği 15.12.1984 tarihinden sonra yapılan tecavüz
veya müdahalelerde başvuru için süre aranmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Soruşturma ve Karar
Kanunun kapsamı dışında kalan başvurular
Madde 21 -Anlaşmazlık konusunun 3091 sayılı Kanunla çözümlenmesi mümkün
olmayan hukuki mahiyette bulunması, başvurunun süresi içinde yapılmaması, başvuruda
bulunanın yetkili olmaması veya başvurunun yetkili makama yapılmamış olması gibi bu
Kanun kapsamı dışında kaldığı dilekçeden açıkça ve kesinlikle anlaşılan hallerde, başvurulur
mahallinde soruşturma yapılmadan yazılı olarak reddedilebilir.
Soruşturma memuru ve yardımcılarının görevlendirilmesi
Madde 22 - Başvuru dilekçesini alan vali, yetkili vali yardımcısı veya kaymakam
tecavüz veya müdahalenin olup olmadığını yerinde doğrudan soruşturabileceği gibi, bu
amaçla devlet memurlarından bir veya işin mahiyetine göre birkaçını soruşturma yapmak
üzere görevlendirebilir.
Taşınmazın ölçülmesi, sınırlarının belirlenmesi, krokisinin çizilmesi ve tapu uygulaması
gibi hususlarda yardımcı olmak üzere soruşturma memurlarına eleman verilebilir.
Adli ve askeri personel ile güvenlik kuvvetlerinin amir ve memurları soruşturma ile
görevlendirilemez.
Evrakın soruşturma memuruna verilmesi
Madde 23 - Yetkili makam tarafından soruşturma memuru ve gerektiğinde teknik
eleman veya yardımcı görevlendirilerek valilik veya kaymakamlık bürolarına havale edilen
dilekçeler, havale tarihi itibariyle kaydedilir. Başvuru sahibine soruşturma ve infaz memurları
yollukları ile taşıtı kendi sağlamayacaksa taşıt ücretleri maliye veznesine yatırılarak makbuzu
dosyasına bağlanır ve evrak bir yazı ile soruşturma görevlisine verilir.
Tebligat
Madde 24 - Kanun, soruşturmanın 15 gün içerisinde yaptırılarak karara bağlanmasını
öngördüğünden; soruşturma emrini alan memur, soruşturmanın yapılacağı yer, gün ve saati;
tarafların tanık ve diğer delilleri ile hazır bulunmaları, aksi halde sonradan tanık
dinletemeyecekleri hususunu her türlü imkandan yararlanarak tebliğ eder ya da köy veya
mahalle muhtarları vasıtasıyla tebliğ ettirir ve tutanağını dosyasına koyar.
Taraflara tebligat yapılmadan veya 25 inci maddede belirtilen ilan yaptırılmadan
mahallinde soruşturmaya başlanamaz.
Zorunlu ve acele hallerde bu konu ile ilgili bildirimler, Tebligat Kanunu ve Tüzüğü
esaslarına göre valilik veya kaymakamlık emri ile yollukları ödenmek suretiyle güvenlik
kuvvetlerine yaptırılır.
Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde köy halkından biri
tarafından başvuruda bulunulmuş ise, soruşturma sırasında muhtar veya ihtiyar kurulu
üyelerinden birinin mahallinde hazır bulunması zorunlu olduğundan, yukarıdaki usullere göre
bunlara da gerekli tebligat yapılır.
Mütecavize tebligat yapılamaması
Madde 25 - Adresinin tespit edilememesi, gösterilen adreste bulunamaması gibi
nedenlerle mütecavize tebligat yapılamaması halinde soruşturmanın yapılacağı yer, tarih ve
saat soruşturma memuru tarafından 3 gün önceden alışılmış usullerle taşınmaz malın
bulunduğu köy veya beldede ilan ettirilir ve durum tutanakla belgelenir. Bu duyuruya rağmen
mütecavizin soruşturma mahalline gelmemesi halinde ilân tutanağı dosyasına konularak
soruşturma mütecavizin yokluğunda yapılır.
Soruşturmanın yapılmaması
Madde 26 - Başvuru sahibinin soruşturma için tespit ve tebliğ edilen günde gelmemesi,
hava muhalefeti gibi zorunlu nedenlerle soruşturma mahalline gidilememesi hallerinde,
durum soruşturma memuru tarafından valilik veya kaymakamlığa bildirilir.
(Değişik:RG-2/7/2010-27629) Başvuru sahibinin ücretleri yatırmaması veya kendisi
sağlayacaksa taşıt getirmemesi halinde ise, dilekçesinin işlemden kaldırıldığı, posta
aracılığıyla veya elektronik olarak kendisine tebliğ olunur.
Başvuru sahibinin başvurusundan vazgeçmesi
MADDE 27 – (Değişik:RG-2/7/2010-27629)
Başvuru sahibinin, başvuru tarihinden karar verilinceye kadar geçen süre içinde
başvurusundan herhangi bir sebeple vazgeçtiğini yazılı veya elektronik dilekçe ya da sözlü
olarak bildirmesi halinde, sözlü ifadesi yazılı hale getirilerek, yetkili makamın onayı ile
dosyası işlemden kaldırılır. Bu durumda soruşturma için yatırdığı paralar, yapılan masraflar
üzerinde kalmak üzere başvuru sahibine geri verilir.
Soruşturma
Madde 28 - Soruşturma memuru, taşınmaz malın bulunduğu yerde sırasıyla önce
şikayetçinin, sonra mütecaviz olduğu iddia edilen kişi veya kişilerin, daha sonra tarafların
tanıklarının ve gerek gördüğünde doğrudan seçeceği bilirkişiler ile ilgilisine göre Hazine, özel
idare ve belediye temsilcilerinin, köy veya mahalle muhtarı ve ihtiyar kurulu üyelerinin
ifadesini alarak:
a) Taşınmaz malın niteliğini ve bütün sınırlarını.
b) Taşınmaz malı fiilen tasarruf eden zilyedin kim veya kimler olduğunu, ne zamandan
beri ve ne suretle zilyet olduğunu,
c) Mütecavizin kim veya kimler olduğunu.
d) Taşınmaz mala mütecavizi veya mütecavizler tarafından ne şekilde ve ne zaman
tecavüz veya müdahale edildiğini.
e) Tecavüz veya müdahalenin bu taşınmazın hangi kısmına veya miktarına yapıldığını.
f) Başvuru sahibinin bu tecavüzü veya müdahaleyi hangi tarihte öğrenildiğini,
tespit eder.
Bu amaçla taraflarca gösterilen tapu ve her türlü belgeleri inceler, araziye uygunluğunu
araştırır.
Kroki çizilmesi
Madde 29 - Soruşturma sırasında soruşturma memuru veya görevlendirilmiş ise teknik
eleman tarafından taşınmaz malın mevkii, yönleri sınırları ve tecavüz veya müdahale edilen
kısmı çizilerek basit bir kroki üzerinde gösterilir. Krokinin altında düzenlendiği tarih ile
düzenleyenin kimliği ve imzası bulunur.
Tanık ve bilirkişi ifadelerinin alınmasında usul
Madde 30 - Tanıkların ve bilirkişilerin ifadeleri tek tek alınır. İfadeler alınırken hazır
bulunan diğer tanıklar ve bilirkişiler tanığın söylediklerini duyamayacak şekilde uzaklaştırılır.
İfade alınmasına başlanmadan önce tanıkları tanıyıp tanımadıkları ve anlaşmazlık
konusu hakkında bilgileri olup olmadığı sorularak gerekli açıklamalarda bulunur.
Soruşturmanın amacının zilyedi belirlemek olduğu, mülkiyet anlaşmazlıklarının bu
soruşturmanın kapsamı dışında kaldığı anlatılır.
(Değişik fıkra:RG-18/6/2011-27968) Tanık ifadeleri ile bilirkişilerin görüşleri
4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre yeminli olarak,
başvuru sahibinin ve mütecavizin ifadeleri yeminsiz olarak alınır.
Tanıklar ayrı ayrı ve tanıklıktan önce yemin ederler. Yemin: "Bir şey saklamaksızın ve
bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve
vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin ederim" şeklinde olur.
Bilirkişiler görüşlerini söylemeden veya raporunu vermeden önce; "Tarafsız ve
tamamen ilim ve fenne uygun olarak görüşünü açıklayacağına vicdanı üzerine" yemin ederim.
Sonradan tanık dinlenemeyeceği
Madde 31 - Daha önce taraflara tanık ve diğer delilleri ile birlikte soruşturma yapılacak
yerde hazır bulunmaları hususu tebliğ edilmiş olduğundan, ilgililerin tanıklıklarını
getiremedikleri ve sonradan dinletmek istedikleri yolundaki istek ve iddiaları kabul edilmez.
Tarafların anlaşması
Madde 32 - Mahallinde soruşturmanın başlamasından karar verilinceye kadar geçen
süre içinde tarafların aralarında anlaşmaları halinde, buna ilişkin ifadelerin bulunduğu bir
anlaşma tutanağı düzenlenir. Tutanakta anlaşmanın hangi şekil ve şartlarda yapıldığına
değinilmez.
Anlaşma tutanağı dosyasına bağlanarak herhangi bir karar verilmeksizin yetkili
makamın onayı ile dosya işlemden kaldırılır ve maliye veznesine yatırılıp da sarf edilmeyen
paralar başvuru sahibine geri verilir.
Kamu idareleri, kamu kurumları, kamu kuruluşları ile köye ait taşınmaz mallara yapılan
tecavüz veya müdahalelerde tarafların anlaşması söz konusu olamaz.
Soruşturma evrakı ile fezlekenin yetkili makama verilmesi
Madde 33 - Soruşturma memuru, soruşturma bittikten sonra soruşturma evrakındaki
bilgiler ile şikayetçi, mütecaviz ve tanık ifadelerinin, bilirkişilerin görüşlerinin özetlerinin
bulunacağı bir fezleke düzenler. Fezlekede bu ifade ve görüşleri ve diğer delilleri
değerlendirerek durumun tartışmasını yapar ve verilecek karara esas olacak görüşünü
belirterek fezlekeyi soruşturma evrakı ile birlikte en kısa zamanda valilik veya kaymakamlığa
verir.
Anlaşmazlığın dava konusu olması
Madde 34 - Başvuru sırasında, taraflar arasındaki taşınmaz mal anlaşmazlığı hakkında
mahkemece bir ihtiyati tedbir kararı verilmiş veya anlaşmazlık dava konusu yapılmış ise 3091
sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.
Soruşturma memuru soruşturma öncesinde, soruşturma sırasında ve gerek görürse
yetkili makamın emri ile soruşturma sonrasında taşınmaz malla ilgili anlaşmazlığın taraflar
arasında Medeni Kanuna göre mülkiyet hakkında dayalı bir müdahalenin men'i veya
zilyetliğin ihlali nedeniyle açılmış bir tecavüzün ref'i davasına konu olup olmadığını, taşınmaz
mal anlaşmazlığı hakkında mahkemelerce verilmiş bir ihtiyati tedbir kararı bulunup
bulunmadığını araştırır.
Bu tür bir davanın açılmış olduğunun veya bir ihtiyati tedbir kararının verilmiş
bulunduğunun anlaşılması halinde soruşturma hangi aşamada ise işlemler durdurulur ve bu
Kanuna göre karar verilemeyeceği gerekçesi ile birlikte şikayetçiye yazılı olarak duyurulur.
Mahkemeye yapılan taşınmaz malla ilgili başvuru Medeni Kanuna göre müdahalenin
men'i veya tecavüzün ref'i talebi dışında ise bu durum idarenin soruşturma yapmasına ve karar
vermesine engel değildir.
3091 sayılı Kanuna göre idari makam tarafından verilmiş bir önleme kararı varken,
taraflarca taşınmaz mal anlaşmazlığına ilişkin dava açılmadan adli mercilerce ihtiyati tedbir
kararı verilemez.
Karar
Madde 35 - Karar vermeye yetkili makam, soruşturma evrakı üzerinde en kısa zamanda
gerekli incelemeyi yapar. Eksiklikler var ise evrakı soruşturma memuruna vererek
tamamlattırır. Dosyadaki bilgilere göre tecavüz veya müdahalenin önlenmesine veya talebin
reddine karar verir.
Kararlarda, taşınmaz mal üzerinde üstün sayılabilecek bir hakkı olduğunu iddia
edenlerin yargı yoluna başvurması gerektiği belirtilir.
Talebin reddine ilişkin kararlarda soruşturma giderlerinin şikayetçinin üzerinde
kalacağı, tecavüzün önlenmesine ilişkin kararlarda ise soruşturma ve infaz giderlerinin
mütecavizden icra yolu ile tahsil edilerek şikayetçiye ödeneceği belirtilir.
Kararların on beş gün içinde verilmesi
Madde 36 - Başvuru tarihinden itibaren soruşturmanın en kısa zamanda yapılarak
kararın 15 gün içerisinde verilmesi zorunludur. Çeşitli nedenlerle bu süre içerisinde karar
verilememesi halinde durum sebepleriyle birlikte kaymakamlıklarca valiliklere, valiliklerce
İçişleri Bakanlığına bildirilir.
Kararların kesinliği
MADDE 37 – (Değişik:RG-18/6/2011-27968)
3091 sayılı Kanuna göre verilen kararlar idari yargı yolu açık olmak üzere kesindir.
Yetkili makam verdiği bu karardan dönemez, kararı kaldıramaz ve değiştiremez. Bu kararlar
hiyerarşik denetime tabi tutularak üst makamlarca da kaldırılamaz, değiştirilemez. Tarafların
kararın düzeltilmesine ilişkin talepleri dikkate alınmaz. Ancak verilen kararın esasına etkisi
olmayan açık ve belirgin yazı ve hesap hataları gibi maddi hatalar kararı veren makamca
düzeltilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kararların Uygulanması
Talebin reddine ilişkin kararlar
Madde 38 - Yetkili makamların, talebin esastan veya süre yönünden reddine ilişkin
karar ve işlemleri, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere duyurulur ve
duyuru belgeleri dosyasında saklanır.
Tecavüz veya müdahalenin önlenmesine ilişkin kararların uygulanması
Madde 39 - Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkındaki kararlar, karar vermeye
yetkili amirce görevlendirilecek infaz memuru tarafından taşınmaz malın yerinde ve o andaki
durumu ile zilyetine, tüzel kişiliği veya kamu idareleri, kamu kurumları ve kuruluşlarına
teslim edilmesi suretiyle yerine getirilir.
İnfaz memuru
Madde 40 - Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkında verilen kararların
uygulanması için yetkili makam tarafından infaz memuru ile gerekli görülen durumlardan
infaz memuruna teknik yönden yardımcı olmak üzere yeteri kadar fen elemanı görevlendirilir.
Karar, kroki ve dosya infaz yapılmak üzere bir yazı ile infaz memuruna verilir.
Soruşturma memuru olarak görevlendirilmiş olanlar infaz memuru olarak da
görevlendirilebilir. Güvenlik kuvvetlerinin amir ve memurları infaz memuru olarak
görevlendirilemezler.
Tebligat
Madde 41 - Kararın, evrakın infaz memuruna verildiği tarihten itibaren en geç beş gün
içinde infaz edilmesi zorunludur. Emri alan infaz memuru infazın yapılacağı yeri, günü ve
saati her türlü imkândan yararlanarak en süratli bir şekilde taraflara tebliğ eder veya ettirir ve
tebliğ tutanağını dosyasına koyar. Bu bildirimler Tebligat Kanunu ve Tüzüğü esaslarına göre
valilik veya kaymakamlık emri ile yollukları ödenmek suretiyle güvenlik kuvvetlerine de
yaptırılabilir.
Mütecavize tebligat yapılamaması halinde, infazın yapılacağı yer, gün ve saat infaz
memuru tarafından üç gün önceden, alışılmış usullerle taşınmaz malın bulunduğu köy veya
belediyede ilan ettirilir. Mütecaviz gelmezse bu ilan tutanağı dosyasına konularak infaz
mütecavizin yokluğunda yapılır.
İnfaz
Madde 42 - İnfaz, üzerinde anlaşmazlık bulunun taşımaz malın bulunduğu yerde,
mütecavizin taşınmaz mal üzerindeki tecavüz veya müdahalesi men edilerek taşınmaz malı o
andaki durumu ile zilyetine teslim etmek suretiyle yapılır.
Bu amaçla, infaz memuru önceden tespit ve taraflara tebliğ edilen gün ve saatte,
görevlendirilmiş ise teknik elemanlar ve güvenlik görevlileri ile birlikte taşınmaz malın
bulunduğu yerde hazır bulunur. Tarafların gelip gelmediğini kontrol eder. mütecavizin
gelmemesi halinde durumu tutanağa geçirerek infaz sırasında hazır bulunmak üzere yöre
halkından iki kişi seçer. İnfazı güçleştirecek veya engelleyecek bir durum olması halinde
güvenlik kuvvetlerinin gerekli önlemleri alarak güvenliğin sağlanmasından sonra infaz işlemine
başlar.
Yetkili makamca verilen kararı okur ve kararın birer örneğini taraflara vererek gerekirse
kararın mahiyeti hakkında açıklamalarda bulunur.
Mütecavizin tecavüzü veya müdahalesi defedilerek taşınmaz mal mahallinde zilyet veya
zilyetlere teslim edilir.
Zilyede teslim edilecek taşınmaz mal kilitli veya kapalı ise, açılması zorunludur.
İnfaz mahallinde hazır bulunan mütecaviz veya vekilinden, bunlar yoksa aile efradından
veya işçilerinden reşit olan kişilerden taşınmaz malı açması istenir, gerekirse zorla açtırılır.
Bunların mümkün olmaması halinde, infaz memuru tarafından tutanağa geçirilmek suretiyle
kilit ve her türlü tertibin kırılarak açtırılması temin edilir.”
İnfaz sırasında mütecaviz, anlaşmazlık konusu taşınmaz mal üzerinde üstün bir hakkı
bulunduğunu ileri sürse bile, kararda da belirtilmiş olduğu üzere yargı yoluna başvurması
gerektiği bir kez de sözlü olarak kendisine duyurulur.
Taşınmaz mala mütecavizin ikinci defa veya onun yararına başkaları tarafından bilerek
yapılacak tecavüz veya müdahalenin suç teşkil edeceği ve Kanunun 15 ini maddesi uyarınca
cezalandırılacağı belirtilir ve infaz tutanağı düzenlenerek imza altına alınır.
Taşınmaz mal üzerindeki ekim, tesis ve değişiklikler
Madde 43 - Tecavüz veya müdahalesi önlenen kişi, taşınmaz mal üzerinde vücuda
getirdiği her türlü ekim, tesis ve değişikliklerden dolayı ancak genel hükümler dairesinde
yargı yoluna başvurabilir. İnfaz sırasında bu husus da mütecavize ve hazır bulunmayanlara
duyurularak tutanağa geçirilir.
Tarafların bu konuda aralarında yapacakları sözlü veya yazılı anlaşmalar idareyi
bağlamaz.
İnfazın ertelenemeyeceği
Madde 44 - Karar verildikten sonra tarafların herhangi bir nedenle infazın durdurulması
ya da ertelenmesi yolundaki talepleri dikkate alınmaz.
Karar verildikten sonra tarafların aralarında anlaşılmış olmaları infazın yapılmasına
engel değildir.
Ancak, başvuru sahibinin, aralarında anlaşmış olduklarından bahisle infaz giderlerini
yatırmaması halinde durum tutanakla tesbit edilir ve kararın ilgililere tebliği ile yetinilir.
İnfazın süresi içinde yapılamaması
Madde 45 - Kararın infaz memuruna geldikten itibaren beş gün içinde infaz
edilememesi halinde, durum nedenleri ile birlikte kaymakamlıklarca valiliklere, valiliklerce
de İçişleri Bakanlığına bildirilir.
Köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlara yapılan tecavüzler
MADDE 46 – (Değişik:RG-18/6/2011-27968)
Köy tüzel kişiliğine ait mer'a, harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz mallara yapılan
ilk tecavüz ve müdahaleler 3091 sayılı Kanuna göre önlenmekle birlikte, tecavüz veya
müdahalede bulunanlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 154
üncü maddesi uyarınca cezai işlem yapılmak üzere durum valilik ve kaymakamlıkça
Cumhuriyet Savcılığına bildirilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İkinci ve Sonraki Tecavüzler
Men kararlarının geçerlilik süresi
Madde 47 - Yürürlükten kalkmış olan 2311 ve 5917 sayılı Kanunlara veya 3091 sayılı
Kanuna göre yetkili makamlarca verilmiş ve infaz edilmiş olan tecavüz veya müdahalenin
önlenmesi hakkındaki kararlar, taşınmaz malın hiç el değiştirmemiş ve hukuki durumunun
değişmemiş olması koşuluyla geçerliliğini korurlar.
Karar tarihinden itibaren geçen zaman içinde tarafların aralarında anlaşmış olmaları,
mütecaviz lehine kesin bir mahkeme kararı veya bir ihtiyati tedbir kararı verilmiş olması veya
başka bir nedenle taşınmazın el değiştirmesi hallerinde, lehine karar verilenin taşınmazla fiili
ilgisi tamamen kesilmiş olduğundan, daha önce verilen kararın geçerliliği kalmaz ve tekrar
uygulanması mümkün olamaz.
Men kararı verildikten sonra mütecavizin üstün hak iddiası ile mahkemeye başvurarak
Medeni Kanuna göre dava açmış olması halinde, daha sonuçlanmamış veya davacı lehine bir
ihtiyati tedbir kararı verilmemiş ise idarece verilen kararlar geçerliliğini korurlar.
İkinci tecavüz halinde soruşturma ve karar
Madde 48 - Mahkeme kararı ile kendisine teslim edilmeksizin, taşınmaz mala aynı
mütecaviz tarafından ikinci defa veya mütecaviz yararına başkaları tarafından bilerek ilk defa
yapılan tecavüz veya müdahalelerin önlenmesi ile ilgili başvurularda da ilk başvuruda olduğu
gibi, bu Yönetmelik hükümlerine göre soruşturma yapılır ve sonucu karara bağlanır.
Soruşturma memuru soruşturma sırasında, karar vermeye yetkili makamlar ise evrak
üzerinde yapacakları incelemede; ilk kararı 47 inci maddede belirtilen esaslara göre
geçerliliğini koruyup koruyamadığını araştırırlar.
Başvuruda bulunma süresi
Madde 49 - İkinci ve daha sonraki tecavüz veya müdahalelerde de 3091 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinde belirtilen süreler içinde başvurulması gereklidir.
Soruşturma
Madde 50 - Yetkili makamlarca görevlendirilen soruşturma memuru; taşınmaz malın
bulunduğu yerde şikayetçinin, mütecaviz olduğu iddia edilen kişi veya kişilerin, tarafların
gösterecekleri tanıkların ve gerek gördüğünde doğrudan seçeceği bilirkişiler ile köy veya
mahalle muhtarı ve ihtiyar kurulu üyelerinin ifadesini alarak, bu Yönetmeliğin 28 inci
maddesinde belirtilen hususları tesbit eder.
Ayrıca;
a) Tecavüz veya müdahalenin başkaları tarafından yapılmış olması halinde bunun
mütecaviz lehine bilerek yapılmış olup olmadığını,
b) Tecavüz veya müdahalenin silahlı bir kişi veya silahsız olsalar bile birden fazla kişi
tarafından yapılıp yapılmadığını,
c) Tecavüz veya müdahalenin, taşınmazın malı aralarında paylaşmak veya ortaklaşa
kullanmak amacıyla iki veya daha çok kişinin birleşerek yapıp yapmadıklarını, tecavüz veya
müdahalede bulunanların silahlı olup olmadıklarını, araştırarak tespit etmeye çalışır.
Karar ve infaz
Madde 51 - Karar vermeye yetkili makamın soruşturma evrakı üzerinde yapacağı
inceleme sonucunda, tecavüz veya müdahalenin önlenmesine karar vermesi halinde, karar bu
Yönetmelikte belirlenen esaslar dairesinde infaz edilir.
İnfaz tutanağı dosyasına konulduktan sonra, dosyadaki evrak dizi pusulasına bağlanarak
3091 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre işlem yapılmak üzere yetkili makamlarca
Cumhuriyete Savcılıklarına gönderilir.
Tecavüz veya müdahalenin şekil ve niteliğinin değişmiş olması
Madde 52 - Aynı taşınmaz mala ikinci ve daha sonra yapılan tecavüz veya
müdahalelerin birincisine göre değişik şekil ve nitelikte yapılmış olmaları halinde de bu
tecavüz veya müdahaleler ikinci tecavüz sayılır ve ilgililer hakkında Kanunun 15 inci maddesi
uyarınca işlem yapılmak üzere evrak adli mercilere gönderilir.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Soruşturma ve infaz giderleri
Madde 53 - Soruşturma ve infaz memurları ile gerektiğinde görevlendirilecek teknik
eleman ve yardımcı personelin yevmiyeleri, taşıt ücreti şikayetçi tarafından sağlanmayacaksa
yolun niteliği, iklim şartları, mesafesi ve bekleme süresi dikkate alınarak tahmin olunacak
taşıt giderleri başvuruda bulunanlar tarafından maliye veznesine yatırılır.
Kararın ne yolda verileceği başlangıçta belli olmayacağından, infazla ilgili giderler karar
verildikten sonra da yatırılabilir. Başvuru sahibinin peşin yatırmakta ısrar etmesi halinde,
teknik eleman görevlendirilmesi ihtimali de dikkate alınarak yevmiyeler ile taşıtı kendisi
sağlamayacaksa tahmini taşıt gideri maliye veznesine yatırılır. Red kararı verilmesi halinde
infaz gideri olarak yatırılan para başvuru sahibine geri verilir ve bu husus kararda belirtilir.
İnfaz için yapılan harcamalar karar veren makam tarafından onaylanarak karara eklenir
ve soruşturma giderleri ile birlikte mütecavizden tahsil edilerek başvuru sahibine ödenmek
üzere icra dairesine gönderilir.
Soruşturma ve infaz için taşıtı başvuruda bulunanın sağlaması halinde, taşıt için ödenen
ücretle ilgili olarak taşıt sahibinden senet alınıp dosyasına konmakla birlikte, ödenen ücretin
mahalli rayice uygunluğu konusunda kuşkuya düşüldüğü takdirde durum belediyeden, ticaret
odasından veya şoför ve otomobilciler derneklerinden soruşturulur. Fazla ödemede
bulunulduğunun anlaşılması halinde, fazla ödenen miktar masraf olarak gösterilmez ve bu
husus kararda belirtilir.
Taşıtın kamu kuruluşlarına, başvuru sahibine veya başvuru sahibinin bir yakınına ait
olması ve bu nedenle bir ücret ödenmemesi halinde de soruşturma ve infaz memurları
tarafından taşıt ücreti mahalli rayice göre belirlenir ve kararda gösterilir
Taşıt ücretinin önceden yatırılmış olması nedeniyle taşıtın soruşturma veya infaz
memuru tarafından sağlanması halinde, karar vermeye yetkili makamın gerek görmesi
üzerine, taşıt için ödenen ücretin mahalli rayice uygunluğu araştırılır.
Yevmiyelerin tam olarak ödenmesi
Madde 54 - Soruşturma ve infaz memurları ile gerektiğinde görevlendirilecek teknik
eleman ve yardımcı personele, göreve gittikleri günler için sürelerine ve görevin belediye
sınırları içinde veya dışında yapılmış olmasına bakılmaksızın, Harcırah Kanuna göre
verilmesi gereken yevmiyeler tam olarak ödenir.
Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşlarının talebi üzerine veya vali ve
kaymakamlarca doğrudan yapılacak soruşturmalarda, soruşturma ve infazla görevlendirilecek
personelin yevmiyeleri taşınmaz malın ait olduğu kamu idareleri, kamu kurum ve
kuruluşlarınca karşılanır.
Birden çok iş, mümkün oldukça aynı günde yapılır. Bu durumda görülen işler aynı yerde
ise yevmiyeler ve taşıt ücreti başvuranlar arasında eşit olarak paylaştırılır. İşler ayrı yerlerde
ise, yevmiyeler eşit olarak paylaştırılmakla birlikte taşıt ücreti uzaklıkla orantılı olarak
bölüştürülür.
Güvenlik görevlilerinin görevlendirilmesi
Madde 55 - Gerek soruşturmanın yapılmasını, gerekse kararın yerine getirilmesini
güçleştirecek veya engelleyecek olay ve durumların ortaya çıkması ihtimali görüldüğünde,
vali veya kaymakamın yazılı emri ile güvenlik kuvvetlerince mahallinde gerekli önlemler
alınır.
Bu amaçla güvenlik kuvvetlerinin görevlendirilmesi halinde, bunlar için taşıt ücreti ve
yevmiyelerini karşılamak üzere başvuruda bulunanlardan bir ücret talebinde bulunulmaz.
Sınır anlaşmazlıkları
Madde 56 - Taşınmaz mal aynı ile bağlı ilçeler arası sınır anlaşmazlığı bulunan bir
yerde ise yetkili kaymakamlığı vali; iller arası sınır anlaşmazlığı bulunan bir yerde ise yet-kili
valiliği veya kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı belirler.
Kanunun amacı tasarrufa ilişkin güvenliği ve kamu düzenini sağlamak olduğundan,
taşınmaz malın sınır anlaşmazlığı olan bir yerde bulunması halinde; vali veya İçişleri
Bakanlığı "Sınır, Mülki Ayrılma -Birleşme ve Köy Kurulması - Kaldırılmasına İlişkin
Yönetmelik" hükümlerine bağlı kalmaksızın yetkili vali veya kaymakamlığı en süratli şekilde
belirler. Sınır anlaşmazlığına ait işlemler daha sonra ilgili mevzuatına göre yürütülür.
İdari bağlılık değişiklikleri
Madde 57 - İdari bağlılık değişikliklerinde, evvelce bağlı bulunduğu ilçe
kaymakamlığınca, merkez ilçe ise valilikçe o birim sınırları içindeki bir taşınmaz malla ilgili,
yürürlükten kalkmış olan 2311 ve 5917 sayılı Kanunlara veya bu Kanuna göre verilmiş
önleme kararları varsa, kararlar ve buna ait dosyalar birimin bağlandığı kaymakamlık veya
valiliğe gönderilir.
Kararların özet defterine yazılması
MADDE 58 – (Değişik:RG-18/6/2011-27968)
Verilen kararlar, şekli 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
“Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin bu konudaki
hükümlerine uygun olarak elektronik ortamda hazırlanan Karar Özetleri Defterine yazılır.
Kararların imzalı ve mühürlü birer örnekleri tarih ve sayı sırasına göre elektronik olarak bir
dosyada saklanır.
Bu konudaki evrak, dosyasına bağlanmadan ve kaldırılmadan önce işlemlerin mevzuat
esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek yazı işleri müdürü veya ilgili
büro şefi tarafından “İşlem Tamamdır” şerhi konulup imzalanarak yazılı veya elektronik
olarak dosyasında saklanır.
Dosyada bulunması gerekli evrak
Madde 59 - Bu Kanuna göre verilen kararlarla ilgili dosyalarda aşağıda sayılan evrak
bulunur.
a) (Değişik:RG-2/7/2010-27629) Tecavüz veya müdahalenin önlenmesi hakkında
dilekçe veya elektronik başvuru.
b) Soruşturma ve infaz memurları ile teknik eleman ve bilirkişi tayinine, yevmiyelerin
ve taşıt ücretlerinin yatırılmasına ait yazı, makbuz ve senetler.
c) Soruşturma gününün taraflara tebliğine ait tebellüğ belgeleri.
d) Soruşturma evrakı.
e) Karar.
f) İnfazın yapılacağı yer, gün ve saatin taraflara tebliğine ilişkin tebellüğ belgeleri.
g) Kararın taraflara tebliğine ait tebellüğ belgeleri.
h) İnfaz tutanağı.
i) Konu ve kararla ilgili diğer yazışmalar.
j) Bedel takdiri, satış ilanı, açık artırmaya ilişkin tutanaklar, eşyanın muhafaza ve satışı
ile ilgili giderlerle bankada açılan hesaba ilişkin belgeler.
Vergi, harç ve resimler
Madde 60 - Bu Kanuna göre verilen kararlar hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir.
Fihrist düzenlenmesi
Madde 61 - Valilik ve kaymakamlık bürolarınca, yürürlükten kalkmış olan 5917 sayılı
Kanuna ve 3091 sayılı Kanuna göre verilmiş olan kararların bir fihristi yapılır. Fihristte,
taşınmaz malın bulunduğu yer, tarafların ad ve soyadları ile kararın niteleği belirtilir.
Bu Kanuna göre yapılan başvurular, düzenlenen fihristin incelenmesi suretiyle, aynı yer
için değişik veya mükerrer karar verilmesi önlenir.
Personelin eğitimi
Madde 62 - Kanunun uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi ve
uygulamada birlik sağlanması amacıyla,Bakanlıkça gerek görülen zamanlarda vali
yardımcıları ile kaymakamlar eğitime tabi tutulur. Bu eğitim faaliyetleri İller İdaresi Genel
Müdürlüğü ile işbirliğinde bulunularak Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.
(Değişik:RG-2/7/2010-27629) Valilik ve kaymakamlıklarca da her yıl Ocak ayında,
soruşturma ve infaz işlerinde görevlendirilecek personel eğitime tabi tutularak, sonuç bir
rapor halinde dosyasında muhafaza edilir.
Yürürlük
Madde 63 - 3091 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca hazırlanmış olan bu
Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Taşınmaz Mal İçinde Bulunan Mütecavize Ait Eşyalar
Ek Madde 1 Üzerindeki tecavüz veya müdahale men edilen taşınmaz mal içinde
bulunan mütecavize ait eşya çıkarılarak mütecavize, vekiline veya bunlar hazır değilse
mütecavizin aile efradından veya işçilerinden reşit bir kişiye tutanakla teslim edilir.
Bunlardan hiç birinin bulunmaması halinde anılan eşya, tutanak düzenlenmek suretiyle
yediemin olarak zilyedin uhdesinde muhafaza altına alınır. Mütecavize hemen tebligat
yapılarak eşyanın bulunduğu mahalde ise beş, değilse otuz gün içinde eşyayı teslim alması;
aksi halde eşyanın açık artırma yolu ile satılacağı bildirilir.
Mütecavize tebligat yapılamaması halinde mütecavize, eşyanın otuz gün içinde alınması
için genel hükümlere göre taşınmaz malın bulunduğu köy veya belediyede ilan ettirilir.
Süresi içinde müracaatı halinde eşya, mütecavize veya vekiline infaz memuru tarafından
yerinde tutanakla teslim edilerek, tutanak dosyasına konur.
Varsa muhafazaya ilişkin masraflar ile infaz memuru yolluğu ve araç ücreti ile teslime
ilişkin diğer masraflar eşyanın tesliminden önce mütecavizden tahsil edilir.
Verilen süre içinde teslim alınmayan eşyanın niteliği ve miktarı da göz önüne alınarak
bedel takdiri yapmak, satış ilanı ve satışla ilgili işlemleri yürütmek için kaymakam, vali veya
yetkili vali yardımcısı tarafından en az bir memur ve yeteri kadar bilirkişi görevlendirilir. İş
ve işlemler tamamlandıktan sonra eşya açık artırma yoluyla satılır.
Muhafaza ve satışla ilgili bütün giderler belgelendirmek suretiyle satış bedelinden
karşılanır. Artan para, mütecaviz hesabına Ziraat Bankasına yatırılır ve durum kendisine
tebliğ edilir.
Bozulması ihtimali bulunan eşya, ilgili mülki idare amirinin onayı alınmak suretiyle
tebligat yapılmaksızın, miktar tespiti ve bedel takdiri yapıldıktan sonra satılır.
Yürütme
Madde 64 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanlığı yürütür
 


T.C. 
ÇİFTLİKKÖY KAYMAKAMLIĞI

Çiftlik Mah. Atatürk Cad. No:83 Çiftlikköy/YALOVA 
e mail:  ciftlikkoy@icisleri.gov.tr